Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre juridisk bistand i visse typer saker som er særlig viktige for folks velferd. 1 noen sakstyper er det behovsprøving i form av inntekts- og formuesgrenser.

Dette gjelder for eksempel saker etter ekteskapsloven og saker om oppsigelse av arbeidsforhold. For 2022 er inntektsgrensen

kr 350 000,- for enslige og kr 540 000 (samlet) for ektefeller/samboere. Formuesgrensen er kr 150 000,-.

Les mer her

Dersom barnevernet reiser sak for fylkesnemnda (for eksempel med begjæring omsorgsovertakelse), så ytes det fri rettshjelp uten hensyn til inntekt og formue. Det er da ikke nødvendig å sende inn søknad.

Se lov om fri rettshjelp >>

Gå til søknadsskjema >>