Saksområder

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand

Saksområder

 Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Vårt hovedmål er å kunne tilby god og kostnadseffektiv bistand.

Arbeidsrett

Våre advokater har lang og god erfaring innen arbeidsrettens område. Dette gjelder både for arbeidsrettens individuelle del i tillegg dens kollektive del.

Arv, familie og skifterett

Vi bidrar med alminnelige råd om arv. Mange ønsker å opprette testament. Det kan skyldes flere ekteskap/samboerforhold og barnekull, spesielle formueposter og annet. 

Barnevernsrett

Vårt kontor har mange års erfaring i å føre barnevernsaker for fylkesnemnda. Dette er saker som er ekstremt viktige for de det gjelder og det er derfor vesentlig at deres rettigheter blir ivaretatt i prosessen

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat er en advokat som bistår og ivaretar interessene til fornærmede som har vært utsatt for visse typer krenkelser.

Bygg og Entreprise

Våre advokater har god faglig og praktisk erfaring innenfor entrepriserett. Dette gjelder blant annet for rådgivning ved utarbeidelse av entreprisekontrakter.

Ekspropriasjon/skjønnsrett

For at stat eller kommune skal ha rett til å overta eiendom mot eierens vilje krever det uttrykkelig hjemmel i lov.

Erstatning

Våre advokater hjelper til med ulike erstatningssaker som billighetserstatning, personskade, pasientskader, voldsoffererstatning, erstatning etter yrkesskade og utmålinger

Fast eiendom

Fast eiendom omfatter både grunn og bygning. De som har rettigheter knyttet til fast eiendom vil være eierne, men også de som har bruksrett, rett til tomtefeste og leietakere.

Helserett

Helseretten omfatter pasientrettigheter i vid forstand, som retten til å få helsehjelp, kravet om at behandlingen skal være forsvarlig, helsearbeidernes taushetsplikt, m.v. 

Kontraktsrett

Kontraktsrett er en samlebetegnelse for avtalerett og obligasjonsrett og gjelder reglene for inngåelse av avtaler og innholdet av forpliktelser som utspringer av avtalen.

Mekling

Advokat Grete Opshaug er ved siden av familievernkontoret offentlig godkjent som mekler etter barneloven og ekteskapsloven.

Pengekrav

Våre advokater hjelper til med saker rundt inndrivelse av pengekrav, pant & kausjon, gjeldsforhandlinger.

Selskapsrett

Våre advokater vil kunne bistå i samtlige prosesser hva gjelder stiftelse og etablering av selskaper. Dette innebærer at vi gjennomgår virksomhetens behov og utviklingspotensiale for å finne den riktige organisasjonsformen for nettopp ditt selskap.

Strafferett

Våre advokater har erfaring med ulike typer straffesaker, både som forsvarere og bistandsadvokater. Dette inn bærer rådgivning og juridisk bistand i forbindelse med anmeldelser, på etterforskningsstadiet og inntil saken er ferdig behandlet i siste instans. 

Trygderett

Rettsområdet trygderett omhandler regler om økonomisk kompensasjon ved sykdom og skade, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, aleneomsorg for barn, m.v..