Barnevernsrett

Kontaktpersoner: Grete Opshaug, Mats Opshaug

 

Vårt kontor har mange års erfaring i å føre barnevernsaker for fylkesnemnda. Dette er saker som er ekstremt viktige for de det gjelder - og det er derfor vesentlig at deres rettigheter blir ivaretatt i prosessen- og at deres synspunkter og bevis får komme frem for fylkesnemnda. 

 

Fylkesnemnda består normalt av tre personer som bestemmer om barneverntjenesten skal få medhold i sine påstander. Lederen er en jurist. I tillegg består nemnda av en fagkyndig, for eksempel en psykolog eller en pedagog, samt av en person uten faglig bakgrunn. I såkalte akuttsaker er det juristen alene som avgjør saken.

 

Det er viktig at barnas synspunkt blir hørt og det oppnevnes derfor en nøytral talsperson som verken har tilknytning til barneverntjenesten eller privat part. Denne talspersonen snakker med barnet og skal formidle barnets synspunkter til fylkesnemnda.

 

Vi bistår privatpersoner i sakene deres for fylkesnemnda. Vi bistår ikke kommuner i barnevernssaker.

Dette er saker som omhandler:

  • Akuttvedtak (se i bunnen av artikkelen)
  • Omsorgsovertakelse (se i bunnen av artikkelen)
  • Samværsendring
  • Tilbakeføring
  • Tvangsadopsjon
  • Tvangsplassering av ungdommer med atferdsvansker
  • Tvangsplassering av voksne rusmisbrukere
  • I saker for fylkesnemnda betaler det offentlige advokatutgiftene til privat part.
  • Fylkesnemnda vedtak kan bringes inn for tingretten til rettslig overprøving. Tingrettens avgjørelse kan i visse tilfeller bringes inn for lagmannsretten.