Ekspropriasjon/skjønnsrett

Kontaktpersoner: Thore Opshaug, Mats Opshaug


For at stat eller kommune skal ha rett til å overta eiendom mot eierens vilje krever det uttrykkelig hjemmel i lov. Det finnes flere ulike lovhjemler, men mest praktisk er kanskje oreigningslova, som gir hjemmel for ekspropriasjon til for eksempel til skolebygg, jernbane og vann- og avløpsrør.

 

For uten at det er viktig å undersøke at det finnes hjemmel til inngrepet er det - ikke minst - viktig å sørge for at den grunnlovsfestede retten til full erstatning overholdes. I enkelte tilfeller kan selv små rettslige nyanser gi store utslag i erstatningsutbetalingen, (f.eks om erstatningen skal ta utgangspunkt i eiendommens verdi som boligtomt eller som friluftsområde).