Helserett

Kontaktpersoner: Grete Opshaug, Mats Opshaug


Helseretten omfatter pasientrettigheter i vid forstand, som retten til å få helsehjelp, kravet om at behandlingen skal være forsvarlig, helsearbeidernes taushetsplikt, m.v. Rettigheter i medhold av pasientskadeloven som erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning ved feilbehandling og forsinket behandling.

 

Vi bistår klienter i saker etter lov om psykisk helsevern. Klage til kontrollkommisjonen og overføring av kontrollkommisjonens vedtak for domstolen. I slike saker betaler det offentlige advokatutgiftene til privat part etter rettshjelploven.