Selskapsrett

Kontaktpersoner: Thore Opshaug, Mats Opshaug


Stiftelse og etablering av selskap
Våre advokater vil kunne bistå i samtlige prosesser hva gjelder stiftelse og etablering av selskaper. Dette innebærer at vi gjennomgår virksomhetens behov og utviklingspotensiale for å finne den riktige organisasjonsformen for nettopp ditt selskap. Vi vil herunder også gi råd angående behov et for revisor til virksomheten i tillegg til behovet for finansiering etter at etableringen er formelt gjennomført.

 

Vi vil på tilsvarende måte utarbeide nødvendige selskapsdokumenter som er nødvendig, samtidig som vi også forestår registreringsprosessen ovenfor foretaksregisteret.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale i nettopp din sak.

 

Virksomhetsoverdragelse
Våre advokater har god praktisk erfaring innenfor virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte.

 

I denne prosessen kan vi bistå både overdrager eller erverver i forbindelse med verdivurdering av selskapet, forhandlingsprosessen, utarbeidelse av overdragelseavtale, samt bistå i det praktiske arbeidet som en virksomhetsoverdragelse innebærer. Underveis i denne prosessen vil vi også gi økonomisk og administrativ rådgivning for lønnsomheten av virksomhetsoverdragelsen gjennom både et kortere og lengre tidsperspektiv.

 

Ved større virksomhetsoverdragelser vil vi i samråd med klienten vurdere muligheten for en fullstendig revisorgjennomgang av selskapet for å finne de nøyaktige underliggende verdier som eksisterer.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale i nettopp din sak.

 

Fusjon/Fisjon
Fusjon og fisjon kan i mange tilfeller være hensiktsmessig for å maksimere inntjeningen og verdipotensialet som ligger i de enkelte selskaper.

 

Fusjon innebærer rent praktisk at to eller flere selskaper blir til ett selskap, mens fisjon menes at ett selskap deles opp i to eller flere selskaper. Dette innebærer igjen at fusjon medfører en overdragelse av et eller flere selskapers eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til et annet aksjeselskap. På tilsvarende måte vil fisjon medføre en deling av selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser på to eller flere aksjeselskap.

 

Både ved fusjon og fisjon foreligger det en rekke formelle og materielle krav etter selskapslovgivningen og regnskapslovgivningen som skal følges. Våre advokater vil i d en anledning bistå i hele prosessen fra utarbeidelse av fisjon og/eller fisjonsplan til melding av transaksjonen til foretaksregisteret. Våre advokater tilbyr tjenester innenfor alle typer fusjon eller fisjoner. Dette omfatter blant annet fisjon eller fusjon ved kapitalnedsettelse og nydannelse, samt oppløsning med eller uten nydannelse.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale i nettopp din sak.

 

Emisjon
Våre advokater bistår i alle prosesser både ved såkalt rettet emisjon og ved fondsemisjon. Rent praktisk innebærer dette at vi kan forestå prospektutstedelse ved nytegningen, utarbeidelse av protokoll fra styremøte og generalforsamling, oppdatere vedtekter, forestå korrespondanse med revisor, samt melding av transaksjonen til offentlige registre.

 

Våre advokater har bred kompetanse innenfor emisjoner og kapitalforhøyelser. Vi kan dermed gi kvalifiserte råd om hvordan emisjonen kan gjennomføres. Ved behov kan vi også forestå korrespondanse med aktuelle investorer. 

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale i nettopp din sak.

 

Selskapsendringer
Våre advokater kan bistå i alle prosesser relatert til selskapsendringer. Dette gjelder både ved personelle endringer og ved strukturelle endringer i form av vedtekter/selskapsavtale eller opprettelse av aksjeklasser. Vi bistår naturligvis også ved fremskaffelse og utarbeidelse av formell dokumentasjon for gjennomføringen av ønsket endring.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale i nettopp din sak.

 

Aksjonæravtaler
for selskaper med mer enn en aksjonær kan det være hensiktsmessig å lage en aksjonæravtale. På denne måten vil både selskapet selv og de enkelte aksjonærene ha forutberegnelighet hva gjelder både selskapets interesser og de enkelte aksjonærers konkrete behov.

 

Gjennom aksjonæravtaler kan man blant annet regulere rettsforholdet mellom selskapet og aksjonærene, avhendelse av aksjer, fremtidige aksjonærer eller mislighold og konfliktløsning innad i selskapet. Det finnes imidlertid en rekke aspekter som kan reguleres ved aksjonæravtaler. Våre advokater vil derfor bearbeide avtalen i tråd med selskapet og aksjonærens konkrete behov.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale i nettopp din sak.

 

Due Diligence
Due diligence er en samlebetegnelse på prosessen og fremgangsmåten man anvender for å analysere situasjonen og status i et nærmere bestemt selskap. Due diligence er vanlig i forbindelse med blant annet fusjon/fisjon og virksomhetsoverdragelser eller andre strategiske forandringer i et selskap.

 

Det er vanlig å sondre mellom såkalt økonomisk due diligence og juridisk due diligence. Våre advokater vil naturligvis bistå i den sistnevnte kategorien i forhold til analyse av blant annet selskapets leverandørkontrakter og samarbeidsavtaler eller interne og eksterne forhold som kan ha betydningen ved vurderingen av selskapet. Finansiell due diligence anvendes derimot først og fremst for å analysere de underliggende verdiene i selskapet. Dette arbeidet gjennomføres normalt av en revisor.

 

Våre advokater vil med sin kompetanse i første omgang bidra til at klienten får et bedre beslutningsgrunnlag uavhengig om formålet med selskapsgjennomgangen. I neste omgang vil klienten få et tryggere forhandlingsgrunnlag i drøftelse mellom det overtakende og overdragende selskap.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale i nettopp din sak.