Trygderett

Kontaktpersoner: Grete Opshaug, Mats Opshaug


Rettsområdet trygderett omhandler regler om økonomisk kompensasjon ved sykdom og skade, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, aleneomsorg for barn, m.v.. Aktuelle ytelser fra NAV i denne sammenheng er sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, herunder status som ung ufør, alderspensjon, særregler ved yrkesskade som menerstatning, grunnstønad, hjelpestønad, m.v. Alt dette er ytelser som gis i medhold av folketrygdloven.

 

Vi bistår i klagesaker, anke til Trygderetten og rettslige overprøvinger.