Priser

Honorarberegningen skjer i henhold til tidsforbruket

Priser

Honorarberegningen skjer i henhold til tidsforbruket i den enkelte sak og tar utgangspunkt i en timesats på kr 1600 til 2500, avhengig av sakens art og kompleksitet. Merverdiavgift kommer i tillegg. Gebyrer til det offentlige og andre direkte utlegg i anledning saken, for eksempel reise- og oppholdsutgifter, faktureres særskilt.

For enkelte sakstyper vil reglene om fri rettshjelp og/eller fri saksførsel gi rett til dekning av advokatutgiftene fra det offentlige. Se nærmere om dette her.

Innenfor visse sakstyper er det også vanlig med forsikring som dekker advokatutgiftene. I slike tilfeller er det normalt at forsikringstakeren dekker minstesats på kr. 4000,- og videre 20% av det som overstiger minstesatsen. Vi har god kjennskap til hvilke saker som dekkes av forsikringsselskap, og undersøker uoppfordret om det foreligger forsikringsdekning ved nye oppdrag.