Bistandsadvokat

Hva er en bistandsadvokat?
En bistandsadvokat er en advokat som bistår og ivaretar interessene til fornærmede som har vært utsatt for visse typer krenkelser. Tradisjonelt var det kun i saker om voldtekt at fornærmede fikk oppnevnt advokat, pga. den store belastningen ved avhørene der fornærmede måtte greie ut om tidligere seksuell adferd m.m. Etter hvert har bistandsadvokatordningen utviklet seg til også å gjelde mange andre straffbare forhold, i noen tilfelle også rene voldssaker. Retten til bistandsadvokat inntrer allerede før anmeldelse har funnet sted, slik at en kan la seg konsultere av en bistandsadvokat såfremt en mener at en av handlingene som gir rett til advokat er brutt, se nedenfor. Merk at også forsøk og medvirkning gir samme rett til oppnevning av bistandsadvokat.

 

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Hvem som har krav på bistandsadvokat følger av Straffeprosessloven § 107a:

§107a. Fornærmede har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i saker:

a) om overtredelse av straffeloven §§168, 253, 257, 282, 291, 294, 295, 296, 299, 302, 304, 312 og 314.

b) hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp og helse

c) hvor offentlig forsvarer oppnevnes for å delta i ungdomsstormøte, jf. § 100 annet ledd annet punktum.

 

I saker hvor noen under 18 år er død som en følge av en straffbar handling, har den som har foreldreansvar, rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. I andre tilfeller hvor noen er død som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for de etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

 

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

 

Voldtekt

Som det fremgår i straffeprosessloven ovenfor vil fornærmede ha et ubetinget krav på advokathjelp ved voldtekt (straffeloven § 192). Voldtekt går i korte trekk ut på at noen har tiltvunget eller truet til seg seksuell omgang. Se for øvrig nærmere beskrivelse i artikkelen om hva som anses som voldtekt.

 

Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller psykiske forhold

Straffeloven § 295 første ledd følgende lyder: «Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved

a) misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller

b) å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming dersom forholdet ikke rammes av § 291, eller

c) å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

 

Eksempler vil være der en psykolog utnytter sine klienter seksuelt, eller der en helsearbeider utnytter en psykisk utviklingshemmet. Også «konemishandling» vil være omfattet av bestemmelsen. Her har man altså krav på advokat.

 

Seksuell omgang med barn

Etter straffeprosessloven § 107a om rett til bistandsadvokat vil fornærmede i saker tilknyttet straffeloven §§ 299 og 302 har rett til bistandsadvokat. Bestemmelsene gjelder seksuell omgang med barn under hhv. 14 år og 16 år. Det gjøres et skille mot seksuell handling i strl. § 304, men som også omfattes av bistandsadvokatordningen.

 

Incest

Etter straffeprosessloven § 107a har også incestofre rett til offentlig oppnevnt advokat. Incest reguleres av straffeloven 312, og lyder: «Med fengsel inntil 6 år straffes den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje eller får vedkommende til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Som slektning i nedstigende linje regnes biologiske og adopterte etterkommere.» Også ved seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn og stebarn har fornærmede rett til advokat, jfr. straffeprosessloven § 107a sammenholdt med straffeloven § 314.

 

Familievold, konemishandling, tvangsekteskap og trafficking ect.

Det følger av straffeprosessloven § 107a at familievold/konemishandling gir rett til å få oppnevnt advokat, jfr. straffeloven § 282. Videre vil fornærmede ved tvangsekteskap ha rett til bistandsadvokat, jfr. straffeloven 253. Det samme gjelder ofre for trafficking, jfr. straffeloven 257.

 

Bistandsadvokat i andre tilfeller

Hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp og helse kan fornærmede ha rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Også i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier det, kan det oppnevnes bistandsadvokat.

 

Hva gjør en bistandsadvokat?

I straffeprosessloven § 107c heter det at «Bistandsadvokaten skal vareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten skal også gi slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.» Advokaten skal bistå under prosessen i å få tiltalte gjerningsmannen tiltalt og dømt, samt fremme erstatningskrav på vegne av klienten, herunder voldsoffererstatning til kontoret for voldsoffererstatning. Videre skal bistandsadvokaten sørge for at den psykiske påkjenningen blir minst mulig for fornærmede. Bistandsadvokaten skal også hjelpe fornærmede med støtte gjennom samtaler, informasjon og skaffe evt. hjelp fra psykolog etc.

 

Hva koster det?

Advokaten blir godgjort av det offentlige, og koster således ingenting for fornærmede.